Địa chỉ: Buôn Thứ - Xã EaBar - Huyện Sông Hinh - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0573 622 099
 • Lê Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Điện thoại:
   0938511102
 • Lê Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0964477352
 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
 • Lê Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0986224644
 • Lê Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0978234992
 • Trần Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
 • Nay Hờ Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   01664130349
 • Nguyễn Hữu Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Viên
  • Học hàm, học vị:
   THCS
  • Điện thoại:
   0977019878